Ing. Jiří Zima

soudní znalec

606 660 985

Ing. Jiří Zima

soudní znalec
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow

Oceňování majetku

Vítejte na stránkách věnovaných oceňování nemovitého majetku a expertní činnosti ve stavebnictví.

 Dozvíte se zde, čím se zabývám, v čem Vám mohu pomoci a co pro Vás mohu udělat.

Oceňování nemovitostí

Expertní a poradenská činnost

 • posouzení vad, poruch a nedodělků staveb, vyhotovení odborných vyjádření
 • posouzení oprávněnosti účtovaných víceprací
 • provedení kontrolní prohlídky před vypršením záruční doby
 • vyřizování reklamací:
  • posouzení uzavíraných/uzavřených smluv a dokumentů
  • diagnostika staveb a provedených stavebních prací s případným vyčíslením vad, poruch a nedodělků
  • jednání s dodavateli stavebních prací o odstranění vad, poruch a nedodělků
  • v případě neodstranitelných vad, jejich vyčíslení a sjednání slevy
  • přejímky provedených staveb a prací, dozorování průběhu výstavby a podobně.

Oceňuji nemovité věci


(terminologie dle nového občanského zákoníku)

STAVBY

 • stavby pozemní, kterými jsou:
  • budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory
  • jednotky
  • venkovní úpravy
 • stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými jsou stavby dopravní, vodní, pro rozvod energií a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, plochy a úpravy území, studny a další stavby speciálního charakteru
 • vodní nádrže a rybníky
 • jiné stavby

POZEMKY

 • stavební, zemědělské, lesní, pozemky vodních ploch a jiné pozemky

TRVALÉ POROSTY

 • lesní, ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva, okrasné rostliny

VĚCNÁ PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM

 • práva stavby a věcná břemena

Upravuje předpis č. 340/2013 Sb., Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (zkráceno) takto:

§ 24
Uznatelný výdaj

Uznatelným výdajem je odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu, je-li tento posudek vyžadovanou přílohou daňového přiznání, pokud tento výdaj uplatní poplatník v daňovém přiznání nebo v dodatečném daňovém přiznání.

§ 10
Stanovení základu daně

Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj.

§ 11
Nabývací hodnota

 • Nabývací hodnotou je
  • sjednaná cena,
  • srovnávací daňová hodnota,
  • zjištěná cena, nebo
  • zvláštní cena.
 • Nabývací hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.

§ 14
Srovnávací daňová hodnota

 • Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75 %
  • směrné hodnoty, nebo
  • zjištěné ceny.
 • Poplatník si může zvolit, zda k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu, nebo zjištěnou cenu.
 • Pro určení srovnávací daňové hodnoty se vždy použije zjištěná cena,
  • neposkytne-li poplatník údaje o nemovité věci nutné k určení směrné hodnoty, nebo
  • nelze-li určit směrnou hodnotu.
 • K určení srovnávací daňové hodnoty v případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, se souhrn hodnot všech podílů spoluvlastníka na nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním určí buď použitím zjištěné ceny, nebo použitím směrné hodnoty.

§ 15
Směrná hodnota

 • Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc, ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci.
 • Směrná hodnota u zemědělského pozemku vychází výlučně z ceny určené podle bonitovaných půdně ekologických jednotek a u lesního pozemku ze základní ceny určené podle souborů lesních typů, pokud tyto pozemky
  • nejsou zastavěny,
  • netvoří funkční celek se stavbou nebo jednotkou,
  • nejsou územním plánem nebo regulačním plánem předpokládány k jinému využití a
  • nejsou na základě vydaného rozhodnutí nebo souhlasu podle stavebního zákona určeny k zastavění.
 • Směrná hodnota se určuje u
  • pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, stavba pro rodinnou rekreaci nebo stavba garáže, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek,
  • stavby rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo stavby garáže, nejsou-li tyto stavby součástí pozemku ani práva stavby, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek,
  • jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a u pozemku tvořícího s touto jednotkou funkční celek,
  • nemovité věci tvořící příslušenství k nemovitým věcem uvedeným v písmenech a) až c),
  • pozemku bez trvalého porostu, na němž není zřízena stavba a k němuž nebylo zřízeno právo stavby.
 • Směrná hodnota se neurčuje u
  • lesního pozemku s lesním porostem,
  • pozemku, který je vodní plochou,
  • stavby hromadné garáže a u pozemku, jehož součástí je stavba hromadné garáže,
  • nedokončené stavby nebo jednotky a u pozemku, jehož součástí je nedokončená stavba.
 • Pro určování směrné hodnoty u pozemku je při nesouladu mezi druhem pozemku uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem rozhodující skutečný stav.
 • Ministerstvo financí stanoví vyhláškou postup určení směrné hodnoty.

§ 16
Zjištěná cena

Zjištěná cena je cena zjištěná podle zákona upravujícího oceňování majetku.

§ 26
Sazba daně

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %.

Poznámka k ustanovení § 15, odst. 3, písm. e):

Vyskytuje-li se na pozemku trvalý porost (strom, keř - bez zřetele na to, jedná-li se o pouhou náletovou dřevinu, jediný keř rybízu), je dle znění právního předpisu zapotřebí finančnímu úřadu doložit zjištěnou cenu stanovenou znalcem.

Ceník


Pro státní orgán, který si vyžádá znalecký posudek
dle Vyhlášky ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb., v platném znění.

Pro občany a organizace
na základě dohody sjednanou cenou podle náročnosti znaleckého posudku.

KvalifikaceKontakt

Ing. Jiří Zima
soudní znalec
Tel.: +420 606 660 985

E-mail: odhadce@tiscali.cz

Adresa

Sloup 93
679 13 Sloup
IČ: 70463271

Mapa zde

©